Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

12/06/2017 14:58

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, ngày 21/04/2017. Thông qua nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ