Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

08/07/2021 15:07

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty URENCO11 diễn ra muộn hơn so với mọi năm, ngày 18 tháng 06 vừa qua Đại hội đồng cổ đông thường niên đã diễn ra thành công với sự góp mặt đông đủ của các cổ đông.

Tổng số cổ đông đại diện và ủy quyền tham dự là 4 người tương đương với 2.000.000 cổ phần đạt tỉ lệ 100%. Đại hội cổ đông năm 2021 vừa là tổng kết hoạt động trong năm 2020, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh 2021 cũng đồng thời tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 05 năm 2016 - 2021 của Hội đồng quản trị. Trong 05 năm vừa qua dưới sự chỉ đạo của Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Công ty luôn hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kinh tế xã hội hàng năm, đời sống của CBCNV không ngừng được nâng cao. Trong Đại hội lần này các cổ đông cũng bầu ra hội đồng quản trị, ban kiểm soát mới với nhiệm kỳ hoạt động 2021 - 2025. Hi vọng với bộ máy lãnh đạo mới Công ty URENCO11 sẽ có nhiều phát triển vượt bậc trong thời gian tới.