Đào tạo nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ năm 2021 tại URENCO11

04/11/2021 13:05

Thực hiện kế hoạch số 34/KH-URENCO11 ngày 15 tháng 10 năm 2021 về việc đào tạo nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, ngày 23 tháng 10 năm 2021 Công ty URENCO11 đã tổ chức lớp đào tạo cho 100% CBCNV.

Lớp đào tạo diễn ra với mục đích tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của CBCNV về công tác PCCC để từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực phòng cháy, sẵn sàng tham gia ứng phó khi có sự cố; Phát huy sức mạnh tổng hợp tại Công ty, đồng thời tạo mối liên kết chặt chẽ giữa các bộ phận trong công tác PCCC và CNCH góp phần hạn chế thấp nhất những thiệt hại và người và tài sản khi có sự cố xảy ra.

Thông qua lớp đào tạo CBCNV đã nắm được tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH, một số kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CNCH, sử dụng các phương tiện PCCC và một số kiến thức sơ cấp cứu cơ bản.